Stanovy Slovenskej únie armwrestlingu


Stanovy

občianskeho združenia Slovenská únia armwrestlingu

Článok 1.

Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

 • Slovenská únia armwrestlingu (ďalej len "SUA") je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnické osoby v športovom odvetví pretláčania rukou.
 • SUA je dobrovoľnou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou, nenáboženskou právnickou osobou s právnou subjektivitou a pôsobnosťou, zameranou na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k športovým aktivitám, najmä k pretláčaniu rukou. Združuje organizácie a jednotlivcov, ktorí súťažia v pretláčaní rukou alebo majú k tomuto športu sympatizujúci vzťah.
 • SUA vykonáva pôsobnosť pre organizované pretláčanie rukou na území Slovenskej republiky ako člen medzinárodných športových organizácií - svetovej federácie International Federation of Armwrestling (IFA) a európskej federácie spadajúcej pod IFA za Slovenskú republiku
 • V mene SUA vystupuje a vykonáva právne úkony prezident SUA samostatne. Prezident SUA môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene SUA písomne splnomocniť iného člena Výkonného výboru alebo Sekretariátu SUA.
 • Sídlom SUA je: M. Urbana 4222/1, 903 01 Senec.
 • Pre medzinárodný styk je úradný názov SUA v angličtine: Slovak union of armwrestling (v skratke SUA).

Článok 2.

Poslanie, ciele a hlavné činnosti SUA

2.1 Poslaním SUA je predovšetkým

 • organizovanie celoštátnych a regionálnych súťaží dospelých, mládeže a telesne postihnutých v pretláčaní rukou,
 • zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len "športová reprezentácia") a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
 • zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
 • podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže a telesne postihnutých športovcov

2.3 Medzi hlavné ciele a činnosti SUA patria najmä:

 • zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy pretláčania rukou vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám, ktorých je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám,
 • reprezentovať záujmy pretláčania rukou "športového" hnutia v spoločnosti,
 • vystupovať v mene pretláčania rukou "športového" hnutia vo vzťahu k iným medzinárodným organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SUA a jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov primerane brané na zreteľ,
 • určovať filozofiu a koncepciu činnosti SUA v záujme rozvoja pretláčania rukou, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania v podobe plánov SUA a rozpočtu SUA,
 • viesť zoznam športovcov, športových reprezentantov a športových odborníkov
 • zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
 • zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach v pretláčaní rukou,
 • zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
 • zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom SUA,
 • organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v pretláčaní rukou alebo ich organizovaním a riadením poveriť inú organizáciu,
 • určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovanom pretláčaní rukou vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť,
 • uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,
 • organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov a iných funkcionárov a pracovníkov Sekretariátu, vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodných športových organizácii alebo iných medzinárodných organizácií a vydávať pre nich licencie,
 • poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu,
 • prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
 • vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov SUA a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci organizovaného pretláčania rukou,
 • koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť medzi členmi SUA, riešiť spory medzi nimi a byť členom SUA nápomocný,

2.4 SUA vydáva stanovy a disciplinárny poriadok prostredníctvom Výkonného výboru po predchádzajúcom schválení konferenciou SUA. SUA vydáva vnútorné predpisy prostredníctvom Výkonného výboru, ktorými sú poriadky: disciplinárny, súťažný, registračný, prestupový a ďalšie potrebné smernice.

2.5 SUA zabezpečuje propagáciu a výsledky svojej činnosti v médiách a na rôznych verejnoprospešných podujatiach.

2.6 SUA uskutočňuje registráciu športovcov a vedie matriku svojich členov, trénerov, rozhodcov a dokumentačnú agendu.

2.7 SUA udržiava kontakty so zahraničnými organizáciami v oblasti pretláčania rukou a zabezpečuje spoluprácu s nimi.

2.8 SUA zabezpečuje podpornú a prezentačnú činnosť v oblasti športu, zabezpečuje a organizuje športovo-kultúrne podujatia, vzdelávanie trénerov a rozhodcov formou kurzov, školení, seminárov, exkurzií, porád a podujatia na podporu talentovaných športovcov.

Článok 4
Princípy uplatňované v činnosti SUA

 • V činnosti SUA, jeho orgánov a členov sa uplatňujú všeobecné princípy vo všetkých činnostiach uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov a úloh SUA. Ide predovšetkým o princípy ako:
 • princíp fair play - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí; princípy, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu,
 • princíp odbornosti - podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov SUA, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti SUA a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,
 • princíp slušnosti - podľa ktorého sa zúčastnené osoby správajú vzájomne úctivo a pri výkone činností zachovávajú zásady morálky,
 • princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
 • princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,
 • princíp kauzality - ktorý vedie orgány a funkcionárov SUA a orgány a funkcionárov členov SUA k tomu, aby sa pri riešení každej veci, otázky alebo problému zaoberali okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov,
 • princíp apolitickosti - podľa ktorého si orgány SUA a jeho členov v politických a náboženských záležitostiach zachovávajú neutrálny postoj,
 • princíp lojality - podľa ktorého všetky osoby s príslušnosťou k SUA riešia veci a spory súvisiace s organizovaným pretláčaním rukouprednostne pred orgánmi SUA, ktoré majú v pôsobnosti rozhodnúť v príslušnej veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci,
 • princíp spravodlivého procesu - podľa ktorého sa proces riešenia sporov osôb s príslušnosťou k SUA a disciplinárne konanie musí vykonávať pri dodržaní zákonnosti, nezávislosti a nestrannosti rozhodujúceho orgánu, rovnosti účastníkov konania a strán, prezumpcie neviny, práva na obhajobu, práva na právne zastúpenie, práva na informácie (nahliadnutie do spisu) a dodržiavanie lehôt.

Článok 3

Členstvo v SUA

3.1 Členstvo v SUA je dobrovoľné. Členom SUA sa môžu stať všetci občania SR i priaznivci tohto športu, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky a ktorí majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti SUA a súhlasia s týmito stanovami. Na vznik členstva nie je právny nárok.

3.2 Členstvo v SUA môže byť

 • individuálne (v prípade fyzickej osoby) - členovia oddielov, klubov, pretekári, rozhodcovia, tréneri a ďalší organizátori športovej činnosti s platným členským preukazom,
 • kolektívne (v prípade klubu) - právnické osoby registrované spravidla ako občianske združenia alebo neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti výkon športových aktivít zameraných na pretláčanie rukou.
 • čestné členstvo fyzickej osoby
 • pridružené členstvo (v prípade spolupracujúcich organizácií, klubov)

3.3 Členstvo v SUA vzniká na základe písomnej prihlášky za člena SUA. O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor SUA (ďalej len "Výkonný výbor") jednomyseľne. Prijatie za člena SUA je platné po zaplatení registračného a členského poplatku a po schválení Výkonným výborom.

3.4 Jednorazový registračný poplatok pre klub je 100,- EUR a musí byť zaplatený elektronickým prevodom na účet SUA.

3.5 Ročný členský poplatok za každý aktuálny kalendárny rok je splatný elektronicky do 31.1. každého kalendárneho roku a je určený vo výške:

3.5.1 10,- EUR v prípade individuálneho členstva

3.5.2 50,- EUR v prípade kolektívneho členstva + 5,- EUR za každého člena kolektívneho člena

3.5.3 0,- EUR v prípade čestného členstva fyzickej osoby

3.5.4 100,- EUR v prípade pridruženého členstva

3.6 Kolektívny člen SUA preukazuje podmienky podľa bodu 3.2 b) tohto článku predložením úradne overenej kópie registrovaných stanov, na korých je viditeľná pečiatka a podpis príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR a zoznamu členov.

3.7 Člen SUA (individuálny alebo kolektívny) môže byť členom inej športovej organizácie s právnou subjektivitou, avšak nie toho istého športového odvetvia (pretláčania rukou).

3.8 Informácie súvisiace s členstvom v SUA a informácie o ďalších osobách s príslušnosťou k SUA sú vedené v informačnom systéme športu.

3.9 Práva a povinnosti členov SUA sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi SUA.

3.7 Práva kolektívnych a individuálnych členov SUA:

 • člen SUA má právo podieľať sa na činnosti SUA,
 • člen SUA má právo voliť orgány SUA prostredníctvom delegátov určených podľa bodu 4.5.c
 • člen SUA má právo byť volený do orgánov združenia,
 • člen SUA má právo byť informovaný o činnosti, zámeroch, rozhodnutiach a hospodárení združenia,
 • člen SUA má právo obracať sa na orgány SUA s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • člen SUA má právo zúčastňovať sa školení, seminárov a súťaží organizovaných SUA a podieľať sa na výhodách poskytovaných členom SUA,
 • člen SUA má právo podieľať sa na čerpaní finančných prostriedkov v súlade s ekonomickými smernicami SUA a schváleným rozpočtom na príslušný kalendárny rok
 • člen SUA má právo byť informovaný o činnosti a hospodárení SUA
 • člen SUA má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SUA

3.8 Práva čestných a pridružených členov SUA

 • pre práva čestných členov platí ustanovenie odseku 3.7 s výnimkou bodov b), c)

3.9 Povinnosti všetkých členov SUA:

 • člen SUA je povinný dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
 • člen SUA je povinný plniť uznesenia orgánov SUA,
 • člen SUA je povinný platiť členský poplatok vo výške podľa bodu 3.5 tohto Článku,
 • člen SUA je povinný svojou činnosťou šíriť dobré meno SUA a vedome ho nepoškodzovať,
 • člen SUA je povinný ochraňovať zverený majetok SUA.

3.10 Členstvo v SUA zaniká:

 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SUA na adresu sídla SUA,
 • zánikom SUA,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením člena v prípade závažného porušenia Stanov alebo Disciplinárneho poriadku SUA,
 • z dôvodu neplatenia členského poplatku,
 • úmrtím člena SUA ako fyzickej osoby alebo zánikom člena SUA ako právnickej osoby.

3.11 Zánik členstva v SUA má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v SUA. Zánik členstva v SUA nezbavuje člena, ktorého členstvo v SUA zaniká, jeho finančných alebo aj iných záväzkov voči SUA, iným členom SUA a ďalším osobám s príslušnosťou k SUA

3.12 Za porušenie stanov a predpisov SUA, ako aj za ďalšie priestupky sú vyvodzované disciplinárne opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SUA.

3.13 O neprijatí za člena SUA alebo o vylúčení člena zo SUA rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.

Článok 4.

Orgány SUA

4.1 Orgánmi SUA sú:

a) Konferencia SUA (ďalej len "Konferencia"),

b) Výkonný výbor SUA (ďalej len "Výkonný výbor"),

c) Prezident SUA (ďalej len "Prezident"),

d) Dozorná rada SUA (ďalej len "Dozorná rada")

e) Generálny sekretár SUA (ďalej len "Generálny sekretár")

4.2 Orgány SUA zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:

a) Konferencia - riadnym členom SUA,

b) Výkonný výbor - Konferencii,

c) Prezident - Výkonnému výboru,

d) Dozorná rada - Konferencii,

e) Generálny sekretár - Výkonnému výboru.

4.3 Funkčné obdobie Výkonného výboru, Prezidenta a všetkých komisií je päťročné, funkčné obdobie Dozornej rady je štvorročné.

4.4 Pre činnosť orgánov SUA platia tieto zásady:

 • orgány SUA sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Dozornej rady (resp. kontrolóra) a odborných orgánov SUA. Ak rozhodnú v rozpore s ich stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod sporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko Dozornej rady (resp. kontrolóra),
 • za členov orgánov SUA môžu byť zvolené fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov, sú plne spôsobilé na právne úkony, sú bezúhonné v zmysle ZOŠ a sú právoplatnými členmi SUA podľa bodov 3.2. a) a 3.2. b).
 • výkon funkcie v kontrolnom orgáne, vo výkonnom orgáne, v disciplinárnom orgáne, v orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SUA
 • pri rozhodovaní orgánov sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov s výnimkou Konferencie SUA,
 • orgány prijímajú svoje rozhodnutia vo forme uznesení. Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu Konferencie SUA, môže Konferencia prijať len odporúčania a stanoviská
 • uznesenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade Konferencie SUA delegátov s hlasovacím právom, s výnimkou hlasovania o zmene stanov SUA, kde je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom, a zrušení SUA, kde je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov delegátov,
 • volebný systém je založený na verejnom hlasovaní, okrem volieb do Výkonného výboru a Dozornej rady, ktoré prebiehajú tajnou voľbou,
 • uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány,
 • zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu SUA obsahuje všetky náležitosti podľa §21, ods. 2 ZOŠ; zápisnica za zverejňuje na webovom sídle SUA do 25 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu,
 • spory, ktoré vznikajú pri činnosti SUA riešia orgány na riešenie sporov,
 • orgány s rozhodovacou právomocou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SUA,
 • ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SUA alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jeho prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
 • člen orgánu SUA, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú činnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SUA.

4.5 Konferencia SUA

 • Konferencia SUA je najvyšší orgán SUA. Konferenciu SUA zvoláva Výkonný výbor raz za kalendárny rok. Termín, miesto konania a program stanoví Výkonný výbor SUA a aspoň 25 dní vopred o tom informuje členov SUA. Pozvánku, návrh programu a podklady na Konferenciu zasiela Sekretariát SUA osobám oprávneným zúčastniť sa na Konferencii najmenej 7 dní pred jej konaním.
 • Mimoriadnu konferenciu môže zvolať Výkonný výbor SUA v prípade ak o jej zvolanie požiada:
 • nadpolovičná väčšina kolektívnych členov SUA,
 • predseda Dozornej rady (resp. kontrolór)
 • ktorýkoľvek člen SUA, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov, ktorých volí Konferencia a noví členovia na ďalšie obdobie neboli zvolení.
 • Osobami s právom hlasovať na Konferencii SUA sú zástupcovia zvolení kolektívnymi členmi SUA, športovcami a športovými odborníkmi - Delegáti. Počet hlasov jednotlivých Delegátov sa určuje nasledovne:
 • 1 hlas - zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov
 • 1 hlas - zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov
 • 1 hlas - zástupca individuálnych členov, ak ho navrhne skupina najmenej 50 individuálnych členov
 • 1 hlas - zástupca kolektívneho člena s počtom aktívnych členov (športovcov, športových odborníkov) do 10 osôb vrátane
 • 2 hlasy - zástupca kolektívneho člena s počtom aktívnych členov (športovcov, športových odborníkov) nad 10 osôb
 • Za aktívneho člena (pre potreby bodu 4.5 c) sa považuje športovec resp. športový odborník, ktorý sa počas kalendárneho roku zúčastní minimálne 3 súťaží organizovaných alebo podporovaných SUA, do počtu sa nepočíta účasť na akciách športu pre všetkých
 • Podmienkou existencie práva nominovať Delegáta na Konferenciu SUA je členstvo v SUA v trvaní minimálne 1 roka.
 • Konferencie sa zúčastňujú bez práva na hlasovanie:
 • Prezident
 • členovia Výkonného výboru
 • Generálny sekretár
 • členovia Dozornej rady
 • členovia Disciplinárnej komisie
 • čestní členovia SUA
 • hostia
 • Konferencia SUA je uznášaniaschopná, ak bola včas a riadne oznámená, a zúčastní sa jej nadpolovičná väčšina delegátov s hlasovacím právom zastupujúcich subjekty združené v SUA. Rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.
 • Program Konferencie a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu môže Konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.
 • Konferencia sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý navrhuje Výkoný výbor. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SURP zabezpečuje 2-členná volebná komisia, ktorú volí Konferencia na začiatku rokovania.
 • Návrhy na zmeny stanov a personálne zmeny Výkonného výboru alebo Dozornej rady môžu byť podané iba riadnymi členmi a to písomne na adresu sídla SUA, resp. písomne priamo na Konferencii.
 • Z priebehu rokovania Konferencie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spracováva pracovník Sekretariátu SUA zvolený na začiatku Konferencie. Zápisnicu, overenú Výkonným výborom zasiela Sekretariát SUA všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia Konferencie v termíne do 25 dní od konania Konferencie. Zaslanie zápisnice elektronickou poštou na elektronickú adresu uvedenú v matrike SUA je rovnocenný spôsobom zaslania k osobnému doručeniu a k zaslaniu Slovenskou poštou a.s. alebo kuriérom.
 • Zápisnica z Konferencie obsahuje:
 • schválený program zasadnutia
 • prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 odds. 1, písm. c ZOŠ a písomné splnomocnenia, ak boli predložené
 • zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim
 • dôležité vyjadrenia delegátov Konferencie k jednotlivým bodom programu
 • rozhodnutia, prijaté k jednotlivým bodom programu, vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska delegáta, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada
 • meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho a zapisovateľa.
 • Konferencia prerokúva a schvaľuje zásadné programové dokumenty SUA, plán činnosti SUA, Stanovy SUA, zmeny Stanov SUA, predpisy o hospodárení SUA, rozpočet SUA, správu o činnosti a čerpaní rozpočtu SUA, symboliku SUA, zásady finančnej politiky SUA, usporiadanie vzťahov voči ostatným právnym subjektom.
 • Konferencia prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení SUA za uplynulé obdobie, prerokováva správu Dozornej rady.
 • Konferencia rozhoduje o vstupe alebo výstupe SUA z federácie športových zväzov alebo iných organizácií na Slovensku a v zahraničí, prípadne o rozpustení SUA
 • Konferencia berie na vedomie výročnú správu SUA
 • Konferencia volí Výkonný výbor a Dozornú radu
 • Konferencia má právo odvolať členov Výkonného výboru a Dozornej rady v prípade závažného porušenia Stanov a predpisov SUA resp. v prípade ich nečinnosti a na návrh Disciplinárnej komisie
 • Volebná konferencia do Výkonného výboru sa uskutočňuje každých päť rokov od poslednej voľby. Volení sú 5 členovia Výkonného výboru, ktorí spomedzi seba ihneď po zvolení zvolia Prezidenta
 • Volebná konferencia do Dozornej rady sa uskutočňuje každé 4 roky od poslednej voľby. Volení sú 3 členovia Dozornej rady, ktorí spomedzi seba ihneď zvolia predsedu Dozornej rady
 • Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SUA zabezpečuje volebná komisia volená najvyšším orgánom
 • Vo voľbách sú zvolení kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom. V prípade, že vo voľbách nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov požadovaný počet kandidátov, organizuje sa ďalšie hlasovanie, v ktorom kandidujú všetci zatiaľ nezvolení kandidáti.
  V prípade rovnosti hlasov u kandidátov na posledných zvolených miestach a v prípade, že by sa ich zvolením zväčšil počet členov Výkonného výboru na viac ako päť sa organizuje hlasovanie ďalšie, na ktorom kandidujú kandidáti s rovnakým počtom hlasov.
 • Volebná konferencia schvaľuje správu prezidenta za 5 ročné obdobie, správu Dozornej rady za 4 ročné obdobie, stratégiu SUA na 5 ročné obdobie.
 • Volení členovia musia preukázateľne súhlasiť do svojou kandidatúrou
 • Podmienkou vzniku práva delegátov kolektívnych členov hlasovať na Volebnej konferencii je členstvo v SUA v trvaní najmenej 1 roka.
 • Uznesenia vyžadujúce 2/3 väčšiny hlasov prítomných delegátov:
 • príjímanie a zmeny stanov SUA
 • reorganizácia súťaží
 • schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 100 tis. EUR
 • vytvorenie alebo prevod obchodného podielu spoločnosti, v ktorej je SUA spoločníkom alebo akcionárom
 • odvolanie členov VV SUA resp. členov Dozornej rady pred uplynutím funkčného obdobia
 • Uznesenia vyžadujúce 2/3 všetkých hlasov delegátov kolektívnych členov SUA
 • zrušenie SUA
 • Delegáta kolektívneho člena SUA, ktorým je spravidla štatutárny zástupca, môže v mimoriadnych prípadoch zastupovať ním splnomocnený zástupca, ktorý je registrovaným členom tohto kolektívneho člena a má splnomocnenie opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu kolektívneho člena a musí byť riadne overené
 • Prezident je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SUA požiadať MŠVVaŠ SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na Konferencii. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SUA
 • Členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SUA len na základe funkcie v orgáne SUA

4.6 Výkonný výbor (VV)

 • Výkonný výbor je výkonným orgánom SUA. Má nepárny počet členov (5), ktorých volí Konferencia.
 • Výkonný výbor si volí zo svojich členov Prezidenta a deleguje zástupcov SUA do domácich a medzinárodných športových orgánov.
 • Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva Generálny sekretár z rozhodnutia Prezidenta. Na zasadnutí Výkonného výboru majú všetci členovia Výkonného výboru hlasovacie právo. Zasadnutie Výkonného výboru vedie Prezident alebo ním poverený člen Výkonného výboru alebo Generálny sekretár v poradí ako je uvedené.
 • Generálny sekretár je povinný zvolať VV aj v prípade, ak o zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov VV SUA.
 • VV SUA zasadá najmenej 4x ročne
 • Výkonný výbor je povinný kontrolovať činnosť Prezidenta a svojich členov a v prípade neplnenia ich povinností, alebo z iných závažných dôvodov, im vysloviť nedôveru a navrhnúť Konferencii ich odvolanie z funkcie.
 • VV SUA je uznášania schopný, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SUA.
 • Ak si to situácia vyžaduje, na rokovanie VV prizýva Generálny sekretár predsedov komisií, reprezentačných trénerov a ďalších členov.
 • Výkonný výbor je povinný predkladať Konferencii správu o činnosti a o hospodárení za uplynulé obdobie,
 • Výkonný výbor je povinný pripravovať program a zvolávať Konferenciu.
 • Výkonný výbor je ako jediný oprávnený podávať záväzný výklad stanov SUA prostredníctvom Prezidenta a prijímať dočasné zmeny stanov SUA, ak tieto zmeny neznesú odklad alebo konať aj v iných otázkach, patriacich do kompetencie Konferencie, ak tieto neznesú odklad. V týchto prípadoch je Výkonný výbor povinný informovať o týchto zmenách riadnych členov SUA a predniesť ich na schválenie na najbližšej Konferencii.
 • Výkonný výbor je oprávnený rozhodovať a riadiť činnosť SUA vo všetkých záležitostiach, v ktorých nemajú kompetenciu ostatné orgány SUA podľa stanov SUA a ďalších predpisov SUA.
 • Výkonný výbor menuje Disciplinárnu komisiu SUA a plní funkciu odvolacieho orgánu v zmysle Disciplinárneho poriadku SUA.
 • Výkonný výbor na základe návrhu reprezentačných trénerov schvaľuje reprezentáciu SR na vrcholné medzinárodné súťaže, ich doprovod a finančné zabezpečenie
 • Výkonný výbor menuje trénerov všetkých reprezentačných družstiev v pretláčaní rukou.
 • Výkonný výbor schvaľuje zloženie odborných komisií SUA a dohliada na ich činnosť. Predsedu odbornej komisie menuje a odvoláva Výkonný výbor. Členov komisie navrhuje predseda komisie a schvaľuje Výkonný výbor.
 • VV SUA plní uznesenia Konferencie SUA
 • VV SUA schvaľuje smernice a poriadky SUA, štatút reprezentantov SR a reprezentačných trénerov
 • Výkonný výbor riadi činnosť súvisiacu s propagáciou a medializáciou činnosti SUA vo všetkých smeroch, vrátane televíznych prenosov, využívaním reklamy a zmlúv so sponzormi a marketingovými partnermi, mimo pôsobnosť spadajúcu do kompetencie členov SUA.
 • Výkonný výbor uzatvára dohody s inými orgánmi a organizáciami a zabezpečuje styky s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami.
 • Výkonný výbor prerokováva účtovné uzávierky a rozpočet SUA.
 • Členovia Výkonného výboru sú volení do Výkonného výboru na 5 rokov, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je ohraničené vznikom a zánikom členstva vo Výkonnom výbore.
 • Členstvo vo Výkonnom výbore vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od dňa zvolenia za člena Výkonného výboru.
 • Členstvo vo Výkonnom výbore zaniká:
 • ukončením funkčného obdobia, t.j. posledným dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený nový Výkonný výbor,
 • písomným oznámením o vzdaní sa funkcie,
 • vylúčením, o ktorom rozhoduje Konferencia nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Vylúčenie sa deje zo závažných dôvodov, napr. opakované porušovanie Stanov SUA prípadne iných vnútorných predpisov SUA,
 • úmrtím člena Výkonného výboru,
 • zánikom SUA.
 • Člen Výkonného výboru sa môže kedykoľvek vzdať svojej funkcie písomným oznámením, ktoré musí byť doručené Prezidentovi mesiac vopred. V prípade vzdania sa funkcie Prezidenta, tento doručí písomné oznámenie ktorémukoľvek členovi Výkonného výboru mesiac vopred.
 • Výkonný výbor zriaďuje v prípade potreby a možností SUA sekretariát SUA.
 • Na čele sekretariátu SUA stojí Generálny sekretár, ktorého menuje Prezident.
 • Generálny sekretár je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru a Konferencie bez hlasovacieho práva, spracúvať vierohodný záznam z rokovaní a tento rozposielať ostatným orgánom a členom SUA.

4.7 Prezident

 • Prezident je štatutárny zástupca SUA a zastupuje združenie navonok, má právo disponovať s majetkom združenia, koná v mene SUA a je oprávnený zastupovať združenie samostatne
 • Prezident riadi činnosť Výkonného výboru
 • K svojmu zastupovaniu môže Prezident poveriť členov Výkonného výboru alebo Generálneho sekretára.

4.8 Dozorná rada

 • Dozornú radu volí Konferencia, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Jej členmi nemôžu byť členovia Výkonného výboru ani iných výkonných orgánov SUA. Dozorná rada má 3 členov.
 • Členstvo v Dozornej rade vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od dňa zvolenia za člena Dozornej rady.
 • Členstvo v Dozornej rade zaniká ukončením funkčného obdobia, t.j. posledným dňom mesiaca, v ktorom bola zvolená nová Dozorná rada, odstúpením, vylúčením.
 • Dozorná rada si spomedzi seba zvolí predsedu, ktorý má právo zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru bez hlasovacieho práva na zasadnutí Výkonného výboru.
 • Predseda Dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie aspoň jedenkrát ročne za účelom kontroly hospodárenia SUA a kontroly dokumentov SUA.
 • Dozorná rada sa vyjadruje k čerpaniu rozpočtu a hospodáreniu s financiami a majetkom. Upozorňuje Výkonný výbor na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie.
 • Dozorná rada dohliada na dodržiavanie Stanov SUA a ostatných dokumentov SUA prijatých Konferenciou, Výkonným výborom, upozorňuje orgány SUA na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a pomáha predsedovi ako aj kontrolórovi v zmysle ZOŠ plniť jeho úlohy poľa § 10 - 14 ZOŠ. Úlohy kontrolóra v zmysle § 10 - 14 ZOŠ plní predseda Dozornej rady.
 • Za predsedu Dozornej rady môže byť zvolená iba osoba, ktorá
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • je bezúhonná
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť ako sú stanovené v § 11, ods. 2 až ods. 4 ZOŠ
 • Podľa platných zásad a smerníc vykonáva kontrolu hospodárenia SUA a podáva o tom správu Konferencii.

· Dozorná rada je volená na 4-ročné obdobie.

Článok 5

Komisia športovcov

5.1 Komisiu športovcov vymenúva VV SUA na návrh min. 50 športovcov

5.2 Komisia športovcov má troch členov - predsedu a dvoch členov

5.3 Člen komisie športovcov musí byť bezúhonný a dosahovať vek 18 rokov.

5.4 Člen komisie športovcov je aktívny športovec alebo športovec, ktorý ukončil aktívnu športovú činnosť max. pred 3 rokmi.

5.5 Predsedu komisie športovcov si volí komisia z radov vymenovaných členov komisie

5.6 Predseda komisie športovcov je členom VV a potvrdzuje ho hlasovaním Konferencia.

5.7 Predseda komisie športovcov zastupuje záujmy športovcov vo všetkých oblastiach.

Článok 6.

Zásady hospodárenia SUA

6.1 SUA hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Konferencia. Výkonný výbor je povinný predložiť správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok na Konferencii.

6.2 O príjmoch a výdajoch vedie SUA účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.

6.3 Medzi možné príjmy SUA patrí najmä:

a) štátne príspevky

b) členské poplatky členov SUA

c) finančné odvody zo športových akcií organizovaných SUA

e) poplatky a pokuty ukladané na súťažiach organizovaných SUA

f) dobrovoľné dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty

g) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti SUA

h) sponzorské príspevky a dary

i) náhrady za televízne prenosy zo športových akcií organizovaných SUA

j) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

6.4 O výške ostatných poplatkov rozhoduje Výkonný výbor.

6.5 Výdavky SUA slúžia na zabezpečenie činnosti a naplnenie cieľov SUA podľa Článku 2.

6.6 O hmotnom majetku SUA rozhoduje Konferencia.

6.7 S majetkom SUA hospodári poverený člen Výkonného výboru.

Článok 7.

Zánik SUA

7.1 Zánik SUA nastáva v prípade, keď Konferencia rozhodne o zániku SUA, alebo o zlúčení s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

7.2 Výkonný výbor pri zániku menuje likvidačnú komisiu zo svojich radov, ktorá rozhodne po vyplatení všetkých záväzkov o delimitácii zvyšného majetku do nástupníckeho združenia alebo inej organizácie, ktorej činnosť je príbuzná činnosti a cieľom SUA.

Článok 8.

Symbolika SUA

8.1 SUA má svoju vlajku a znak.

Článok 9.

Záväzný výklad

9.1 Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v stanovách SUA a iných základných predpisoch SUA rozhoduje v období medzi dvomi Konferenciami Výkonný výbor.

9.2. Záväzný výklad stanov SUA náleží iba Výkonnému výboru.

Článok 10.

Právna subjektivita SUA

10.1 Slovenská únia pretláčania rukou je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. V mene SUA rokuje Výkonný výbor, ktorý navonok zastupuje Prezident.

Článok 11.

Záverečné ustanovenia

11.1 Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Konferenciou na zasadnutí dňa

11.2 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ......................

11.3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným predpisom (najmä so zákonom č. 440/2015 Z.z.), alebo vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.

11.4. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi, alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov , alebo jeho časť ukáže ako neplatné, alebo neúčinné, alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva, alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie.

© 2021 Slovenská únia armwrestlingu. Všetky práva vyhradené. Zverejnené fotografie a články možno použiť len so súhlasom SUA.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky